Obchodní podmínky

DOPRAVA A ZPŮSOB PLATBY:

Objednávka do 1500 Kč nad 1500 Kč**
Česká pošta - doporučená bublinková obálka (jen kefírové kultury) (až 14 dní!)* 64 Kč 0 Kč
Česká pošta - balík do ruky (2-4 prac.dny) 119 Kč 0 Kč
PPL - doručení na adresu (1-2 prac.dny) 109 Kč 0 Kč
DPD - doručení na adresu (2-3 prac.dny) 119 Kč 0 Kč
doručení na Slovensko (4-6 prac.dnů) *** 119 Kč 0 Kč
* při objednání více balení kefírových kultur (4 a více) nelze bublinkovou obálku využít
** doprava zdarma nad 1500,- neplatí pro velkoodběratele
UVEDENÉ DOBY PŘEPRAVY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ! Delší doba doručení u společností ČP a DPD je dána zasíláním vašich objednávek prostřednictvím společnosti Zásilkovna (zásilku Vám doručí ale Vámi zvolený dopravce). Doručování doporučených bublinkových obálek Českou Poštou se poslední dobou z důvodu zahlcení třídíren prodlužuje až na 14 dní, ačkoli bývalo zvykem doručování již druhým pracovním dnem.
Balné zvlášť neúčtujeme.
Platba předem - bankovní převod (jen tuzemské platby) 0 Kč
Platba při převzetí - dobírka*** 40 Kč
 *** v případě dodání na Slovensko je dobírka hrazena v měně EUR po přepočtu dopravcem (orientační kurz je o 3-4% nižší než ČNB střed). U dodání zboží na Slovensko lze zvolit pouze platbu dobírkou.

 

Obchodní podmínky společnosti UNIBIOM s.r.o., IČ 054 45 213, se sídlem Smetanovo nábřeží 956/6, 690 02 Břeclav, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 95380, tel. 722 700 616, adresa elektronické pošty: info@wugi.cz, pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese www.wugi.cz (dále jen „obchodní podmínky“):

Obchodní podmínky, reklamační řád:

článek I.

Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky společnosti UNIBIOM s.r.o., IČ 054 45 213, se sídlem Smetanovo nábřeží 956/6, 690 02 Břeclav, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 95380 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. 
2. Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „spotřebitel“). 
3. Podnikatelem se rozumí právnická osoba či osoba, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. (dále jen „podnikatel“). 
4. Kupujícím se rozumí spotřebitel nebo podnikatel, který zboží kupuje, čímž se zavazuje jej převzít a zaplatit za něj. 
5. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.wugi.cz (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu"). 
6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 
7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 
8. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 
9. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 
10. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

článek II.

Uživatelský účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen "uživatelský účet"). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. 
2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. 
3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Umožní-li kupující užívání svého uživatelského účtu třetí osobou, odpovídá za jednání třetí osobou sám kupující. 
4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). 
5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
6. Kupující má právo na smazání svého uživatelského účtu, a to kdykoli na základě své žádosti zaslané na kontaktní e-mailovou adresu prodávajícího info@wugi.cz.

článek III.

Kupní smlouva

1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 
2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků, vyjma dopravného a balného. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 
3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky, popř. do konkrétně zmíněných zemí určených pro konkrétní způsoby doručování.
4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: kupujícím, fakturační adrese a adrese k dodání, objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka"). 
5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "odeslat objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího"). 
6. Kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky zboží kupujícím (ofertou) a přijetím objednávky prodávajícím (akceptací). Akceptací se rozumí zaslání e-mailu o přijetí objednávky, nikoli jejího zaevidování.
7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 
8. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů. Rušit lze objednávku zejména z důvodu neuhrazení kupní ceny ani ve stanovené lhůtě uvedené v e-mailu s připomenutím platby.
9. Kupní smlouva je uzavírána na jednorázový nákup a strany nezavazuje déle, než-li jsou splněny vzájemné povinnosti smluvních stran. Tím nejsou dotčeny práva spotřebitele nebo práva kupujícího z vadného plnění. 
10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 
11. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. 
12. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, resp. za 1,- Kč, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele nebo práva kupujícího z vadného plnění. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR. 
13. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží v souladu s platebními podmínkami (viz článek IV. obchodních podmínek).

článek IV.

Cena zboží a platební podmínky

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupující uhradí před převzetím zboží, přičemž tak může učinit následujícími způsoby: na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 290 108 2209 / 2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen "účet prodávajícího"). 
2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 
3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, není-li ujednáno jinak v kupní smlouvě. Tímto není dotčeno ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem. 
4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. 
5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 
6. Dodatečné náklady (např. poplatek účtovaný kupujícímu bankou kupujícího) na zaplacení zboží hradí kupující.  
7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 
8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej společně s objednávkou na adresu kupujícího.

článek V.

Přeprava a dodání zboží

1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 
2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 
3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 
4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Při převzetí zkontrolujte neporušenost obalu. Převzetím zásilky stvrzujete, že jste zásilku převzali bez zjevných závad. 
5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. 
6. Má-li prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Je-li kupujícím spotřebitel, platí toto ustanovení v případě, pokud dopravce určil kupující, aniž mu byl prodávajícím nabídnut. V opačném případě je věc kupujícímu odevzdána, až mu ji dopravce předá.

článek VI.

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

1. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. 
2. Za standardní obal se v případě WUGI kefírových kultur považuje originálně uzavřené balení obsahující 1 nebo 3 sáčky kefíru (mléčného či vodního), které je opatřené etiketou z obou stran a neporušeným štítkem s údajem minimální trvanlivosti. Porušením tohoto balení zaniká spotřebiteli nárok na odstoupení od smlouvy, jelikož výrobce nemůže garantovat zdravotní nezávadnost zboží v porušeném obalu. 
3. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 1. článku VI. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. 
4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 2 čl. VI. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 
5. V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 2 čl. VI. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí. 
6. V souladu s § 1833 občanského zákoníku odpovídá spotřebitel za snížení hodnoty vráceného zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny. 
7. Je-li společně se zbožím poskytnut spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 
8. Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy ke stažení ZDE
9. Vyplněný formulář odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zaslat poštou na adresu provozovny prodávajícího či jej zaslat v příloze e-mailu na adresu elektronické pošty prodávajícího info@WUGI.cz.

článek VII.

Práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). 
2. V souladu s ustanovením § 2165 odst. 2 občanského zákoníku se na zboží s uvedenou dobou minimální trvanlivosti použijí ustanovení o záruce za jakost (ust. § 2113 občanského zákoníku). 
3. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. 
4. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. 
5. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat. 
6. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti. 
7. U spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z vady do 24 měsíců. Pokud je na zboží uvedeno datum spotřeby, zkracuje se tato lhůta do data vyznačeného na obalu zboží. 
8. Práva z vadného plnění může kupující uplatňovat u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání, nebo prostřednictvím e-mailu na adrese elektronické pošty prodávajícího info@WUGI.cz
9. O přijetí reklamace vyrozumí prodávající kupujícího nejpozději do 3 dnů od doručení reklamace a o vyřízení reklamace bude kupující vyrozuměn nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace. Vyrozumění prodávající doručí kupujícímu písemně buď na fyzickou adresu, nebo elektronickou adresu kupujícího.

článek VIII.

Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 
2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení popř. obchodní firma, adresa trvalého pobytu popř. sídla, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje"). Dalšími zpracovávanými údaji mohou být tzv. cookies a IP adresa kupujícího.
3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Osobní údaje poskytnuté kupujícím jsou považovány za správné.
4. Osobní údaje kupujícího NEslouží pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu, pokud se k zasílání obchodních a jiných obdobných sdělení sám nepřihlásí. Osobní údaje kupujícího neposkytujeme dále 3. osobám, vyjma osob spojených se samotnou realizací kupní smlouvy (dopravce, externí účetní, apod.). 
5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu (dále jen „zpracovatel“). Zpracovatelem může být zejména správce e-shopového systému, externí účetní, apod.
6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem v systému e-shopu a budou uloženy na zabezpečeném úložišti bez uděleného přístupu třetích osob, tj. mimo prodávajícího či zpracovatelů. Osobní údaje mohou být zpracovávány též v tištěné podobě (zejména na tištěných dokumentech dopravce o prováděné přepravě zboží), kdy jsou ukládány v zabezpečených místnostech prodávajícího.
7. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a slouží výhradně k realizaci koupě, tedy vystavení daňového dokladu a doručení zboží. Tzv. cookies a IP adresa jsou zpracovávány pouze pro správný chod e-shopu, nikoli pro marketingové účely.
8. Kupující má právo na výmaz svých dříve poskytnutých osobních údajů. V takovém případě bude zrušen jeho uživatelský účet a vymazány jeho osobní údaje ze systému, vyjma údajů na vystaveném daňovém dokladu, který je ze zákona nutné archivovat. 
9. Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům a na požádání mu bude souhrn zpracovávaných osobních údajů poskytnut.
10. Kupující má právo přenos svých osobních údajů, tedy na předání třetí osobě na základě své žádosti.

článek IX.

Obchodní sdělení a ukládání cookies

1. Umožňuje-li to systém e-shopu a pokud se kupující přihlásí k odběru marketingových sdělení přímo nesouvisejících s realizací konkrétní koupe, souhlasí tím se zasláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. 
2. Přihlášením se k odběr marketingových sdělení dle předchozího odstavce se nemyslí souhlas s těmito obchodními podmínkami.
3. Kupující se může přihlásit k odebírání obchodních sdělení sám na naši e-mailovou adresu info@wugi.cz nebo zaškrtnutím příslušné možnosti u svého zákaznického účtu či při vytváření objednávky.

článek X.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 
2. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. 
3. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. 
4. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 26.5.2018.

Děkujeme za Váš čas věnovaný přečtení obchodních podmínek. Pokud máte jakékoli dotazy, rádi je zodpovíme. Kontaktujte nás jedním z nabízených způsobů – webovým formulářem, e-mailem na info@wugi.cz případně telefonní číslo.

Před i po účinnosti nařízení GDPR stanovující povinnosti ve zpracovávání vašich osobních údajů užíváme vaše osobní údaje jen pro realizaci našeho smluvního vztahu a neposkytujeme žádné údaje třetím osobám pro jejich obchodní účely. Primárním posláním projektu WUGI je šíření povědomí např. o vlivu skladby jídla na střevní prostředí, které dále působí na to, jak se cítíme. Proto nemáme potřebu vás otravovat nevyžádanou poštou.

Váš tým WUGI

 

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR)

Česká obchodní inspekce (ČOI) je subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, tzv. ADR (alternative dispute resolution). Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran. Více zde.

 

GDPR:

Informační povinnost správce

Vážení zákazníci, 

tímto si Vás dovolujeme informovat o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, a to v souvislosti Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) často označovaném zkratkou GDPR (GDPR – General Data Protection Regulation).

1. Kdo spravuje vaše osobní údaje?
UNIBIOM s.r.o., IČ 054 45 213, se sídlem Smetanovo nábřeží 956/6, 690 02 Břeclav,

2. Jak mohu správce mých osobních údajů kontaktovat?
na adrese: UNIBIOM s.r.o., Smetanovo nábřeží 956/6, 690 02 Břeclav,
e-mailem: info@wugi.cz
tel.: 722 700 616

3. Jaké osobní údaje zpracováváte a jak?

Jste-li pouze návštěvníkem webu, je zaznamenávána vaše IP adresa a cookies, a to pouze pro účely správného fungování webových stránek e-shopu.

Jste-li zákazníkem, jsou zpracovávány poskytnuté informace za účelem naplnění kupní smlouvy, tedy jméno a příjmení / obchodní firma, adresa / sídlo, případné IČ, DIČ, kontaktní údaje (e-mail, tel.).

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména v elektronické podobě v systému e-shopu, v listinné podobě jen na potvrzeních od dopravců o prováděných dopravách vašich zásilek.

4. Z jakého důvodu zpracováváte moje osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě kupní smlouvy a jen za tímto účelem. Vaše údaje nepoužíváme pro marketingové účely.

5. Předáváte moje osobní údaje jiným subjektům? Předáváte osobní údaje do třetích zemí?

Kromě informací pro dopravce jsou některé osobní údaje předávány za účelem vedení účetnictví (tj. fakturační údaje na vystavených dokladech). Jiným způsobem vaše osobní údaje nikomu neposkytujeme.

6. Domnívám se, že nezpracováváte správně moje osobní údaje.
V tom případě máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. Jaká mám vůči vám jako správci mých osobních údajů práva?

Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom 
•    vám umožnili přístup k vašim osobním údajům;
•    opravili či doplnili vaše osobní údaje, které nejsou přesné;
•    vymazali vaše osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 GDPR, případně omezili jejich zpracování;
•   přenesli vaše osobní údaje ke třetímu subjektu, je-li to proveditelné.

8. Jak mám tuto žádost podat?
Tuto žádost můžete podat jakýmkoliv způsobem, tedy i e-mailem. Pomoci vám může náš nachystaný formulář.

9. Do kdy mi poskytnete odpověď?
Budeme vás informovat co nejdříve, nejpozději do jednoho měsíce.

10. Kolik stojí tato žádost?
Tato žádost a její vyřízení je bezplatná. Nicméně v odůvodněných případech je možné požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu přenositelného disku, na kterém je Vám poskytnut seznam všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme).

11. Dal jsem souhlas se zpracováním osobních údajů a chtěl bych ho odvolat.
Pokud udělujete souhlas se zpracováním některých Vašich osobních údajů, pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální. Jak je uvedeno v obchodních podmínkách, na výmaz svého zákaznického účtu máte nárok kdykoli, na vystavených fakturách vás vymazat ale dle zákona nemůžeme.

 

Máte-li jakékoli dotazy, pište nám na info@wugi.cz.

Mléčné kefírové kultury

Mléčné kefírové kultury

Koupit

Akce: 409 Kč 447 Kčza jedno balení

Vodní kefírové kultury

Vodní kefírové kultury

Koupit

Akce: 409 Kč 447 Kčza jedno balení

X

Chcete vědět, proč by měl být kefír součástí každé domácnosti?

Zaregistrujte se a získejte
E-BOOK ZDARMA a k tomu 5% SLEVU na první nákup!